ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ01 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΕ01


               Θεσσαλονίκη 1/2/2012


Υπηρετούντες εκπαιδευτικοί                                              Προς: ΟΛΤΕΕ
του κλάδου ΔΕ01, οι οποίοι
απέκτησαν τα προσόντα του
ανώτερου κλάδου ΤΕ01


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Μετατάξεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός της ίδιας υπηρεσίας, από κατώτερο σε ανώτερο κλάδο.

Είμαστε εκπαιδευτικοί με πάνω από 20 χρόνια υπηρεσία στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση διορισμένοι στον κλάδο ΔΕ01. Μετά το διορισμό και με σκοπό την αναβάθμιση των γνώσεών μας και της εργασιακής μας σχέσης αποκτήσαμε τα τυπικά προσόντα του κλάδου ΤΕ01, με την απόκτηση ανώτερων πτυχίων και τίτλο παιδαγωγικής κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Παρά τις προσπάθειές μας για μετάταξη στον κλάδο ΤΕ01, με αιτήσεις μας επί μια δεκαετία τώρα προς το Υπουργείο Παιδείας, αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω έλλειψης κενών θέσεων στην περιοχή προτίμησής μας ή επειδή οι θέσεις καλύπτονται με μετάθεση.

Ο πρόσφατος νόμος 4024/2011 (συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο κλπ) στο άρθρο 35 παρ. 5 αναφέρει πως:
«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής επιτρέπεται η μετάθεση ή η μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του Υπαλληλικού Κώδικα, και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή τον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος».
Επίσης στην ΑΔΑ:45ΨΟΧ-ΚΕΘ αρ. πρωτ ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15/12/2011 με αποδέκτες όλα τα υπουργεία και θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του ν. 4002/2011 και του ν. 4024/2011 για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις», μεταξύ άλλων στην τελευταία παράγραφο της σελίδας 4 αναγράφεται:
 «Ειδικότερα όσον αφορά τη μετάταξη υπαλλήλων εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας (άρθρα 69, 70 του ΥΚ), από το σκοπό των διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του ν. 4002/2011, που είναι ο έλεγχος του συνολικού αριθμού του προσωπικού του κάθε φορέα, προκύπτει ότι δεν απαιτείται έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 γιατί από την εν λόγω μετάταξη δεν προκύπτει αύξηση του προσωπικού του οικείου φορέα εντός του οποίου πραγματοποιείται η μετάταξη. Για τον ίδιο λόγο δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ούτε στην περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. από Υπουργείο σε Υπουργείο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως ή μεταξύ τους, με γενικές (άρθρ. 19 παρ. 3 ν. 3801/2009) ή ειδικές διατάξεις περί αμοιβαίων μετατάξεων».
Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 11 παραγρ 1, δ περίπτωση ββ και παραγρ. 2 εδάφ. 1 του ν.2817/2000, που αφορά θέματα ΤΕΙ, οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί του Ειδικού Τεχνικού προσωπικού και Τεχνικών εργαστηρίων των ΤΕΙ με την απόκτηση τίτλου παιδαγωγικής κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε κατατάσσονται αυτόματα στον ανώτερο κλάδο ΤΕ01, χωρίς να μετακινηθούν από την οργανική τους θέση!
Προκύπτει έτσι άνιση μεταχείριση μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου υπουργείου, ενώ διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα και έχουν τα ίδια υπηρεσιακά καθήκοντα.
Στη μια περίπτωση με την απόκτηση των τυπικών προσόντων οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί κατατάσσονται άμεσα στον κλάδο ΤΕ01 ενώ στους άλλους, σε εμάς δηλ, στερείται το δικαίωμα αυτό ακόμα και μετά από αίτηση προς την υπηρεσία τους.

Ζητάμε και τη δική σας παρέμβαση για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 ώστε να γίνουν άμεσα οι μετατάξεις μας στον ανώτερο κλάδο, διότι και τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα έχουμε αποκτήσει μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας στα εργαστήρια του σχολείου μας και όχι μόνο.
Δεν αποκρύψαμε τον ανώτερο τίτλο σπουδών ώστε να διοριστούμε σε κατώτερο κλάδο. Τον αποκτήσαμε μετά το διορισμό μας με σκοπό την προσωπική και υπηρεσιακή μας αναβάθμιση, όπως άλλωστε προβλέπεται και στον υπαλληλικό κώδικα.
Στην παρούσα οικονομική κρίση καθίσταται αναγκαία η μετάταξή μας και λόγω, κυρίως, της πολύ μεγάλης περικοπής μισθού που εφαρμόστηκε στους εκπαιδευτικούς του κλάδου μας, σε σχέση με τους άλλους κλάδους, με το νέο μισθολόγιο.
Με τις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις και τα στεγαστικά δάνεια που έχουμε να εξυπηρετήσουμε, αλλά και της ανασφάλειας της θέσης μας επειδή η υπηρεσία δεν γνωρίζει τα προσόντα που κατέχουμε αλλά λαμβάνει υπόψη τα υποδεέστερα στην υπάρχουσα σχέση εργασίας, είναι απαραίτητο να αυξήσουμε το εισόδημα μας και να αναβαθμιστούμε υπηρεσιακά ώστε να διασφαλίσουμε αυτοδίκαια τη θέση εργασίας μας.
Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε υποβάλλει ήδη αιτήσεις για μετάταξη προς τη διεύθυνση προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, δια των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής & Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας.

Ευελπιστούμε στην συμπαράσταση όλων των εμπλεκόμενων στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις δικές σας ενέργειες σχετικά.

Με εκτίμηση
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ