ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013

Αρ.Πρωτ.32413/Δ2/23-03-2012/ΥΠΔΒΜΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ B΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες :
Ν. Κονδύλης: 210 3442126
Τ. Μεϊμάρης: 210 3442250
Ε. Μπιγέρη: 210 3442280
FAX : 210 3442282
E-mail: dprb2(ΑΤ)minedu.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Υπολογισμός κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013».
Προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί στη σύνταξη των πινάκων κενών οργανικών θέσεων ανά περιοχή μετάθεσης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 7 του Ν.3848/2010, παρακαλούμε να συμπληρωθούν με ευθύνη σας οι επισυναπτόμενοι πίνακες Α΄, Β΄ και Γ΄, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.
Επισημαίνουμε ότι ο πίνακας Α’ θα υπογραφεί από τον Δ/ντή Σχολικής Μονάδας και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Οι πίνακες Β’ και Γ’ θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο του οικείου ΠΥΣΔΕ, την ευθύνη δε για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων θα έχει ο εκάστοτε Διευθυντής Εκπαίδευσης.
Στο σύστημα e-DataCenter θα καταχωρισθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης μόνο ο πίνακας Γ’. Πιο συγκεκριμένα η καταχώριση θα γίνει από την επιλογή «Μεταθέσεις → Διαχείριση οργανικών κενών → Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης» έως 28 Μαρτίου 2012.
Όλοι οι πίνακες θα παραμείνουν στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης και, εφόσον ζητηθούν, θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στην ΚΥ του ΥΠΔΒΜΘ - είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά - προκειμένου να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων. Θα πρέπει να κοινοποιηθούν όμως στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία, θα καταχωρίσουν την εκτίμησή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
Ο πίνακας A΄ αφορά τα γενικά σχολεία, δε θα συμπληρωθεί για τα πειραματικά, μουσικά, καλλιτεχνικά, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σχολεία ή τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και θα περιλαμβάνει:
• Τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη και των τμημάτων σε κάθε σχολική μονάδα. Τα τμήματα κατά τάξη καθώς και τα τμήματα κατευθύνσεων πρέπει να λειτουργούν με αριθμό μαθητών εντός των προβλεπομένων από τη νομοθεσία ορίων. Όπου αυτό δεν συμβαίνει, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει με βάση τη διόρθωση που επιβάλλεται να γίνει κατά την έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους.
• Τον αριθμό ανά κλάδο και ειδικότητα των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας για τη λειτουργία των τμημάτων στην κάθε σχολική μονάδα, στη στήλη 1 με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων.
• Τον αριθμό όλων των εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα που ανήκουν οργανικά (συμπεριλαμβάνονται και οι προσωρινά τοποθετημένοι και όσοι βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ), στις στήλες 2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε. Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στη σχολική αυτή μονάδα και υπηρετούν σε αυτή ως διευθυντές δεν θα συνυπολογισθούν.
• Τον αριθμό συνολικά ανά κλάδο και ειδικότητα των ωρών του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου των εν λόγω εκπαιδευτικών, χωρίς να ληφθεί υπόψη η μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης καθηκόντων) στη στήλη 3.
• Το έλλειμμα των ωρών από τους οργανικά ανήκοντες στη σχολική αυτή μονάδα εκπαιδευτικούς επί θητεία (διευθυντή, υποδιευθυντή, σχολ. σύμβουλο, προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, υπευθύνους Σ.Ε.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας κ.λπ.), καθώς και το έλλειμμα ωρών που προκύπτει από μειωμένα ωράρια λόγω ανατροφής τέκνων, άσκηση συνδικαλιστικών καθηκόντων κ.τ.λ. και εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στο εξωτερικό (οι οποίοι δεν διανύουν το τελευταίο έτος απόσπασης) θα αναγραφεί στη στήλη 4α (με αρνητικό πρόσημο).
• Το πλεόνασμα ωρών λόγω υπηρετούντων διευθυντών με άλλη οργανική θέση θα αναγραφεί στη στήλη 4β (με θετικό πρόσημο).
• Τις ώρες Project στη στήλη 5.
• Η διαφορά της στήλης 3 από τη στήλη 1 (στήλη 1 - στήλη 3), εφόσον είναι θετική, αναγράφεται στη στήλη 6α με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση που η διαφορά είναι αρνητική θα αναγράφεται στη στήλη 6β με θετικό πρόσημο (δηλαδή κατά απόλυτη τιμή). Για παράδειγμα εάν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας είναι 74 και οι συνολικές ώρες των οργανικά ανηκόντων είναι 71, σημειώνουμε στη στήλη (6α) έλλειμμα ωρών -3.
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1) Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και των Επαγγελματικών Σχολών στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με βάση την αρ.118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984Β΄), όπως τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες Υ.Α.: 140990/Γ2 /03-11-2008 (ΦΕΚ 2298 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01, 128560/Γ2/19-10-2009 (ΦΕΚ 2262 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ17.12 (Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου), 117610/Γ2/21-09-2010 & 117611/Γ2/21-09-2010 (ΦΕΚ 1615 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ12.13 (Περιβαλλοντολόγων) και ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) αντίστοιχα, 36764/Γ2/28-03-2011 (ΦΕΚ 730 Β΄) σχετικά με επιπλέον ανάθεση μαθήματος στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ18.12, ΠΕ18.13, ΠΕ18.14, ΠΕ18.15, ΠΕ18.16, ΠΕ18.17, Ε18.18, ΠΕ18.30 και ΠΕ18.36 του κλάδου ΠΕ18, 40718/Γ2/04-04-2011 (ΦΕΚ 843 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ34 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας), 67183/Γ2/14-06-2011 (ΦΕΚ 1456 Β΄) σχετικά με αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών» των ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 90198/Γ2/05-08-2011 (ΦΕΚ 2010 Β΄) σχετικά με επιπλέον ανάθεση μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ17.05 (Πολιτικών ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ), ΠΕ18.29 (Φωτογραφίας) και του κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ., 110989/Γ2/26-09-2011 (ΦΕΚ 2313 Β΄) σχετικά με την ανάθεση του μαθήματος «Ερευνητική εργασία (Project)» στην Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, 118218/Γ2/13-10-2011 (ΦΕΚ 2477 Β΄) σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στο Πιλοτικό Γυμνάσιο και ισχύει, και τις σχετικές εγκυκλίους αρ.119052/Γ2/17-09-2008 και 127070/Γ2/03-10-2008 της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ.
2) Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων, τότε η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
Στα σχετικά πεδία του πίνακα Β΄ θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός και το όνομα των σχολείων, ο αριθμός των τμημάτων των σχολείων αυτών καθώς και ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανά ομάδα σχολείων της περιοχής μετάθεσης.
Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Α΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία ανά ομάδα σχολείων τα οποία και μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Β΄.
Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 6α και 6β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το δεκαοχτώ (18) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 7α ή 7β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του έντεκα (11) δεν λαμβάνεται υπόψη.
Στη στήλη 8 του πίνακα Β’ θα αναφερθεί η εκτίμηση του οικείου ΠΥΣΔΕ για ελλείμματα ή πλεονάσματα, η οποία πέραν των αναφερομένων στη στήλη 7α/7β, θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:
α. Τις δυνατότητες διδασκαλίας με δεύτερη ανάθεση και δεύτερη ειδικότητα [αριθ. 81504/Δ2/19-07-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1811 Β΄), αριθ. 111528/Δ2/27-09-2011 εγκύκλιο «Διευκρινίσεις σχετικά με την αριθ. 81504/Δ2/19-07-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1811 Β΄)» και αριθ. 23464/Γ2/06-03-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 654 Β’ 07-03-2012)], τις δυνατότητες συμπλήρωσης του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου με την ανάθεση διδασκαλίας σε άλλα σχολεία της ίδιας περιοχής μετάθεσης, εφόσον οι αποστάσεις και οι συνθήκες το επιτρέπουν, τις ανάγκες λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., τη δυνατότητα ανάθεσης υπερωριών μέχρι 10 ωρών, τη δυνατότητα συνδιδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας σε τμήματα τομέων και ειδικοτήτων των Τ.Ε.Ε. ή τυχόν συγχωνεύσεις – καταργήσεις ή ιδρύσεις νέων σχολείων.
β. Τις αριθμ. 50946/Δ2/06-05-2010 και 60818/Δ2/27-05-2011 εγκυκλίους του ΥΠΔΒΜΘ, σύμφωνα με τις οποίες η κρίση και η άρση υπεραριθμίας στον κλάδο ΠΕ04 γίνεται ενιαία.
Η στήλη 8 για την εκτίμηση ελλειμμάτων και πλεονασμάτων είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού που σημειώνεται. Για παράδειγμα, εάν η εκτίμηση του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αναφέρει τρία πλεονάσματα (3), τότε στη στήλη 8 σημειώνουμε 3.
Εάν η εκτίμηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αναφέρει τρία ελλείμματα (-3), τότε στη στήλη 8 σημειώνουμε –3.
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
Στα σχετικά πεδία του πίνακα Γ΄ θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό σχολείων, τον αριθμό των τμημάτων των σχολείων αυτών καθώς και το συνολικό αριθμό των μαθητών ανά περιοχή μετάθεσης.
Τα στοιχεία της στήλης 1 των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψει το αντίστοιχο στοιχείο για τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας ανά περιοχή μετάθεσης και θα μεταφερθούν στην αντίστοιχη στήλη 1 του πίνακα Γ΄.
Τα στοιχεία της στήλης 2 των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψει το αντίστοιχο στοιχείο για τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς ανά περιοχή μετάθεσης και θα μεταφερθούν στην αντίστοιχη στήλη 2 του πίνακα Γ΄.
Τα στοιχεία των στηλών 4α και 4β των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία για το έλλειμμα ή πλεόνασμα ωρών ανά περιοχή μετάθεσης, και θα μεταφερθούν στις αντίστοιχες στήλες 4α και 4β του πίνακα Γ’.
Τα στοιχεία της στήλης 5 των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψει το αντίστοιχο στοιχείο για τις ώρες Project ανά περιοχή μετάθεσης και θα μεταφερθούν στην αντίστοιχη στήλη 5 του πίνακα Γ΄.
Τα στοιχεία των στηλών 7α - 7β των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία για το έλλειμμα ή πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού, ανά περιοχή μετάθεσης, και θα μεταφερθούν στην αντίστοιχη στήλη 7 (ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ) του πίνακα Γ΄. Η στήλη για τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού που σημειώνεται. Για παράδειγμα, εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού (3), τότε στη στήλη 7 σημειώνουμε 3. Εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία ελλείμματα (-3), τότε στη στήλη 7 σημειώνουμε –3.
Στη στήλη 8 του πίνακα Γ’ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ) θα καταχωρισθεί το αλγεβρικό άθροισμα των στοιχείων από τη στήλη 8 των πινάκων Β’ που αφορά στην εκτίμηση του οικείου ΠΥΣΔΕ για ελλείμματα ή πλεονάσματα. Και εδώ η στήλη για τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού που σημειώνεται.
Σε περίπτωση που στην ως άνω εκτίμηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αναφερθούν ελλείμματα ή πλεονάσματα πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων, παρακαλούμε να μας τα αιτιολογήσετε αναλυτικά εγγράφως.
Στη στήλη 9 του πίνακα Γ’ θα αναγραφεί ο αριθμός των αυτοδίκαιων παραιτήσεων ανά περιοχή μετάθεσης.
Στη στήλη 10 του πίνακα Γ’ θα αναγραφεί ο αριθμός των αδυνατούντων να προσφέρουν διδακτικό έργο εκπαιδευτικών, χωρίς να αφαιρεθεί από τη στήλη 7 ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ.
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σωστή αποτύπωση των κενών που καταχωρίζονται στους πίνακες, με στόχο πάντοτε την ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ