ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ Ε.Λ.Μ.Ε.


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 24-11-2012
 Αριθμ. Πρωτ.: 096
ΠΡΟΣ :
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
την Ενιαία Αρχή Πληρωμής, Γ.Λ.Κ.
το Τμήμα Δ΄ - Ανάπτυξης Εφαρμογών Μισθοδοσίας Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
τις Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπ/σης  - Οικονομικά Τμήματα
ΚΟΙΝ :
κ. Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
κ. Σωτήριο Γκλαβά, Ειδ. Γραμμ. Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., την Ο.Λ.Μ.Ε. & τις Ε.Λ.Μ.Ε.
το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
τον Συνήγορο του Πολίτη
την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
τις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης
τα Σχολεία (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ. – ΓΕ.Λ. – Γυμνάσια)
τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Αποτροπή συμμετοχής της Διοίκησης σε παράνομες ενέργειες Καταστρατήγησης Συνδικαλιστικών Δικαιωμάτων, Ατομικών Ελευθεριών και αθέμιτων χρεώσεων
Σχετ.:   1. Το με αρ. 021/23-11-2012 Δελτίο Τύπου – Καταγγελία μας
            2. Η με αρ. πρωτ. 095/24-11-2012 επιστολή μας προς την ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ
Σε συνέχεια των αναφερομένων στα ως άνω σχετικά έγγραφά μας, οφείλουμε να καταγγείλουμε αρμοδίως τις παράνομες πρακτικές που εφαρμόζουν πολλές Ε.Λ.Μ.Ε. σε όλη τη Χώρα, και να απαιτήσουμε από την Δημόσια Διοίκηση να τηρεί τη Νομοθεσία που αφορά στην κατοχύρωση των Συνδικαλιστικών και Πολιτικών Ελευθεριών των εργαζομένων, και στη δυνατότητα είσπραξης των συνδρομών των Ενώσεων μέσω της μισθοδοσίας. Συγκεκριμένα:
Από τον Φεβρουάριο και μέχρι σήμερα, πολλές Ε.Λ.Μ.Ε. έχουν εκδώσει δημόσιες ανακοινώσεις, τις οποίες αναρτούν και στο διαδίκτυο (*), με τις οποίες «πληροφορούν» τους εκπαιδευτικούς ότι: «Ως γνωστόν η Ε.Λ.Μ.Ε. μας, όπως σχεδόν όλες οι Ε.Λ.Μ.Ε. της χώρας, υλοποιήσαμε την απόφαση Ο.Λ.Μ.Ε. και Ε.Λ.Μ.Ε. να γίνεται η παρακράτηση των εισφορών μας μέσω της μισθοδοσίας» και ότι «επιλέξαμε οι νέες συνδρομές της περιόδου 2012-2013 να παρακρατούνται αυτόματα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών» σε …μηνιαίες δόσεις !! Στη συνέχεια καλούν «…όσους συναδέλφους ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ να είναι μέλη της Ε.Λ.Μ.Ε. ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ στο Δ.Σ. ...», μάλιστα μέχρι ορισμένη …προθεσμία (!!), ή «…θα το  δηλώσουν ενυπόγραφα και με το όνομά τους σε διπλανή παρακάτω στήλη …» σε έγγραφο «Προς Υπογραφή από όλους τους συναδέλφους» που αποστέλλουν στα Σχολεία, ζητώντας από «…όλους τους συναδέλφους με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των συνδέσμων Ε.Λ.Μ.Ε., να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του εγγράφου και με αυτό τον τρόπο να εγκρίνουν την παραπάνω διαδικασία» (sic) !!
Πέρα από την παραβίαση κάθε έννοιας συνδικαλιστικής ηθικής, δεοντολογίας και πρακτικής, για τα οποία απευθυνθήκαμε στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με το με αρ. 095/24-11-2012 έγγραφό μας, προκύπτουν πολλαπλά ερωτήματα για την πιθανή ανάμιξη της Διοίκησης σε σωρεία παρανόμων πράξεων. Αναλυτικά:
1.   Εάν υπάρχει ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Ε.Λ.Μ.Ε. και κάλεσε «…με ευθύνη του…» τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του «…να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του εγγράφου…» της, «… και με αυτό τον τρόπο να εγκρίνουν την παραπάνω διαδικασία…», τότε η Διοίκηση έχει παραβιάσει κατάφορα το Ν. 1264/1982 και συγκεκριμένα:
1.α) Το άρθρο 7, παρ. 1, σύμφωνα με το οποίο ο «κάθε εργαζόμενος … έχει ΔΙΚΑΙΩΜΑ» και όχι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, «…να γίνει μέλος ΜΙΑΣ», και όχι ΤΗΣ μιας, συνδικαλιστικής «…οργάνωσης …».
1.β) Κατά συρροή το άρθρο 14, παρ. 2, που ορίζει ότι «Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε άτομα που ενεργούν για λογαριασμό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα:»
την παρ. 2α, «να ασκούν επιρροή στους εργαζομένους, για την ίδρυση ή μη ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης»
την παρ. 2β, «να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο την προσχώρηση εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση»
την παρ. 2γ, «να απαιτούν από τους εργαζομένους δήλωση συμμετοχής, μη συμμετοχής ή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση»
την παρ. 2δ, «να υποστηρίζουν ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση ή με οικονομικά ή με άλλα μέσα»
την παρ. 2ε, «να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη …λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων»
2.  Εάν υπάρχει ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προχώρησε στην παρακράτηση από την μισθοδοσία των συναδέλφων της συνδρομής για τις Ε.Λ.Μ.Ε., α) χωρίς να του έχουν προσκομιστεί έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι πράγματι ΜΕΛΗ των Ενώσεων αυτών, και β) χωρίς να του έχει προσκομιστεί η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ τους για την χρέωση της μισθοδοσίας τους με την ετήσια συνδρομή, τότε η Διοίκηση έχει παραβιάσει κατάφορα:
2.α) Το άρθρο 5, παρ. 1.α, του Ν.1264/1982 που ορίζει ότι οι πόροι των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι «… οι ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ και οι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ εισφορές των ΜΕΛΩΝ».
2.β) Το αρ. 9, του Ν. 2303/1995 που προβλέπει ότι «Η παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών των δημοσίων υπαλλήλων, υπέρ των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις οποίες ανήκουν, ΔΥΝΑΤΑΙ» και όχι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, «…να διενεργείται από τις μηνιαίες αποδοχές τους», «… με τη ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ τους…» και όχι δια της εις άτοπον επαγωγής, δηλαδή ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΑΡΝΗΣΕΩΣ.
2.γ) την Κ.Υ.Α. 2/77200/0022/25-10-1999 με την οποία «Το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο προσκομίζει στον εκκαθαριστή των αποδοχών, ονομαστική κατάσταση των υπαλλήλων, οι οποίοι ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ» και όχι ΔΕΝ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ, «…  να καταβάλλουν τη μηνιαία εισφορά...».
3.  Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις λαμβάνουν (άτυπα) αναλυτική κατάσταση των μισθοδοτούμενων εκπαιδευτικών της περιοχής τους, με συγκεκριμένο όμως σκοπό, να ελέγξουν ότι τα μέλη (ή τα υποψήφια μέλη) τους είναι όντως εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. Για να προτείνουν όμως οι Ε.Λ.Μ.Ε. την παραπάνω διαδικασία ως εφικτή, προκύπτει ότι: α) από την κατάσταση αυτή αφαιρούν τα ονόματα μόνο όσων τους υποβάλουν ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ παρακράτησης, και στην συνέχεια, β) την υποβάλλουν στον Εκκαθαριστή ως «ονομαστική κατάσταση όσων ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ να καταβάλλουν τη μηνιαία εισφορά». Στην περίπτωση αυτή, συντρέχουν οι εξής κατάφορες παραβάσεις για τον ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, τον ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, και τις Ε.Λ.Μ.Ε. ταυτόχρονα:
3.α) Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευτικών που κατέχει η Υπηρεσία για την μισθοδοσία τους, για αλλότρια χρήση από αυτήν για την οποία χορηγήθηκαν.
3.β) Παραβίαση της συνταγματικά προστατευόμενης αυτοδιάθεσης των πολιτών και αυθαίρετη ερμηνεία της βούλησής τους.
3.γ) Κατασκευή και χρήση ψευδών δηλώσεων κατά συρροή.
3.δ) Αυθαίρετη χρέωση, χωρίς την ευθεία συγκατάθεση του συναλλασσόμενου.
Πραγματικά, ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ να μην υπάρχει ούτε ένας Διευθυντής Σχολείου, ούτε ένας Εκκαθαριστής Μισθοδοσίας, και ούτε ένας Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που να έχουν προβεί στις παραπάνω ενέργειες.
Όμως η πρόσκληση των Ε.Λ.Μ.Ε. προς όλους αυτούς, και προς τους Εκπαιδευτικούς, για να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, είναι ΥΠΑΡΚΤΗ, συγκεκριμένη και ΔΗΜΟΣΙΑ !!
Συναισθανόμενοι την βαρύτητα των ανωτέρω πράξεων, που ευχόμαστε να μην έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα, ενδεχομένως όμως να συμβούν στο μέλλον από αβλεψία ή επιπολαιότητα, ή ελλειπή ενημέρωση παραγόντων της Διοίκησης,
Καλούμε
τον Υπουργό Παιδείας να διατάξει κατεπείγουσα διενέργεια εσωτερικού ελέγχου των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου αναφορικά με τα παραπάνω, και
Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν ήδη διενεργηθεί κρατήσεις από τη μισθοδοσία εκπαιδευτικών για το σκοπό αυτό, να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν. Εάν διαπιστωθούν τυχόν παρατυπίες, ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ χωρίς άλλη διατύπωση τα χρήματα στους δικαιούχους, ΧΩΡΙΣ να λάβει άλλη έκταση το θέμα.
Σε κάθε περίπτωση, να εκδώσει Εγκύκλιο προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης, τις Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, και τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, με συγκεκριμένες οδηγίες για την εφαρμογή του Νόμου 1264/1982 και τη μη εμπλοκή Υπηρεσιακών Παραγόντων σε συνδικαλιστικές δραστηριότητες, «καλέσματα» και πρακτικές.
Να εκδώσει Εγκύκλιο προς τους Εκκαθαριστές Μισθοδοσίας, με συγκεκριμένες οδηγίες για την εφαρμογή του Νόμου, προκειμένου να διενεργήσουν την χρέωση της μισθοδοσίας του εκπαιδευτικού, και να τους υποχρεώνει να ζητούν:
Διαπίστωση ότι τα αναγραφόμενα στον «ονομαστικό κατάλογο» πρόσωπα (που προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 2/77200/0022/25-10-1999), αποτελούν πράγματι μέλη της Ένωσης που αιτείται την χρέωση της μισθοδοσίας τους (αίτηση εγγραφής μέλους, και αποδοχή της από το αρμόδιο όργανο, κατά το άρθρο 7, παρ. 5, Ν.1264/1982).
Διαπίστωση του ύψους της ετήσιας συνδρομής κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό της οργάνωσης (άρθρο 5, παρ. 2, Ν.1264/1982), καθώς και την ανάλυση του ποσού κατά αποδέκτη.
Διαπίστωση της «θετικής βούλησης» (έγγραφης συγκατάθεσης) των μελών της Ένωσης που επιθυμούν να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους με χρέωση της μισθοδοσίας τους (κατά το αρ. 9, του Ν. 2303/1995, και την ως άνω Κ.Υ.Α.).
Ανανέωση των ανωτέρω στοιχείων κατ’ έτος, δεδομένου ότι κάθε χρόνο τροποποιούνται τα δεδομένα (ετήσια συνδρομή, ποσά κατά αποδέκτη, αριθμός και ονοματεπώνυμα μελών), ακόμη και η επιθυμία των μελών να χρεώνεται η μισθοδοσία τους (άλλωστε, πουθενά στους Νόμους δεν αναφέρεται ότι πρόκειται για ΠΑΓΙΑ και ΔΙΑ ΒΙΟΥ συγκατάθεση του μέλους).
Επίσης,
καλούμε
Τα στελέχη της Διοίκησης της Εκπαίδευσης να εφαρμόζουν πιστά το Νόμο, και
Τους συναδέλφους να μην υποκύπτουν στις πιέσεις και στην ψυχολογική βία που τους ασκείται, και να καταγγείλουν άμεσα, συγκεκριμένα περιστατικά καταστρατήγησης του Νόμου σε σχέση με τα παραπάνω. Τα προσωπικά δεδομένα των καταγγελλόντων, εννοείται ότι θα διαφυλάσσονται.
Ζητούμε
συνάντηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με τον Υπουργό Παιδείας, για εκθέσουμε αναλυτικά τις απόψεις μας.
Ελπίζουμε να μην βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να επανέλθουμε στο μέλλον με συγκεκριμένες περιπτώσεις καταστρατήγησης του Νόμου, που τυχόν θα μας καταγγελθούν από παθόντες εκπαιδευτικούς, και
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης
ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ Ε.Λ.Μ.Ε.Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 24-11-2012
 Αριθμ. Πρωτ.: 095
ΠΡΟΣ :
την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., την Ο.Λ.Μ.Ε. και τις Ε.Λ.Μ.Ε.
ΚΟΙΝ :
το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.,
τις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης
τις Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπ/σης
τα Σχολεία (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ. – ΓΕ.Λ. – Γυμνάσια)
τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Παράνομες, ανελεύθερες, εκφοβιστικές, αντισυνδικαλιστικές και εκβιαστικές πρακτικές των Ε.Λ.Μ.Ε.
Σχετ.: Το με αρ. 021/23-11-2012 Δελτίο Τύπου – Καταγγελία μας
Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού Δελτίου Τύπου – Καταγγελίας μας, οφείλουμε να καταγγείλουμε στο Τριτοβάθμιο Συνδικαλιστικό μας Όργανο, την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τις παράνομες και αντισυνδικαλιστικές πρακτικές που εφαρμόζουν πολλές Ε.Λ.Μ.Ε. σε όλη τη Χώρα, και να ζητήσουμε την παρέμβασή της, προς αποκατάσταση της συνδικαλιστικής τάξης. Συγκεκριμένα:
Με δημόσιες ανακοινώσεις και αναρτήσεις στο διαδίκτυο (*), πολλές Ε.Λ.Μ.Ε. σε όλη τη Χώρα, «ενημερώνουν» τους εκπαιδευτικούς ότι «Ως γνωστόν η Ε.Λ.Μ.Ε. μας, όπως σχεδόν όλες οι Ε.Λ.Μ.Ε. της χώρας, υλοποιήσαμε την απόφαση Ο.Λ.Μ.Ε. και Ε.Λ.Μ.Ε. να γίνεται η παρακράτηση των εισφορών μας μέσω της μισθοδοσίας…» και «επιλέξαμε οι νέες συνδρομές της περιόδου 2012-2013 να παρακρατούνται αυτόματα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών» σε μηνιαίες δόσεις. Οι ανακοινώσεις αυτές δεν περιέχουν τίποτε μεμπτό, αν δεν συνοδευόταν από το κάλεσμα σε «…όσους συναδέλφους ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ να είναι μέλη της Ε.Λ.Μ.Ε. ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ στο Δ.Σ. ...», μάλιστα μέχρι ορισμένη …προθεσμία (!!) ή «…θα το  δηλώσουν ενυπόγραφα και με το όνομά τους σε διπλανή παρακάτω στήλη …» (sic).
Επιχειρούν μάλιστα να εμπλέξουν σε αυτές τις εκβιαστικές καταστάσεις, ακόμα και τους Διευθυντές των Σχολείων, καλώντας «…όλους τους συναδέλφους με ΕΥΘΥΝΗ των ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και των συνδέσμων Ε.Λ.Μ.Ε., να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του εγγράφου και με αυτό τον τρόπο να εγκρίνουν την παραπάνω διαδικασία» (sic) !!
Με την παρούσα,
καταγγέλουμε
στην Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
τις παραπάνω ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΕΣ, ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΝΤΙΣΥΝΔΙ-ΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ και ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΕΣ πρακτικές, φαντάσματα από το συνδικαλιστικό χρονοντούλαπο άλλων εποχών, οι οποίες καταστρατηγούν:
το Συνταγματικό δικαίωμα του κάθε συναδέλφου στην Ελεύθερη Βούληση,
τη δυνατότητα να επιλέγει κάθε εργαζόμενος το Συνδικαλιστικό όργανο που επιθυμεί να τον εκπροσωπεί,
κάθε έννοια Συνδικαλιστικής Πρακτικής, Δεοντολογίας και Ηθικής,
τα Καταστατικά των Ενώσεων περί εγγραφής μελών και πληρωμής συνδρομών,
επειδή:
1.  Έχουν το θράσος να θεωρούν ότι ο διορισμός των Εκπαιδευτικών και η καταχώρησή τους στις μισθοδοτικές καταστάσεις του Υπουργείου, αποτελεί «απόδειξη» της «αυτόματης» και «εξ’ ορισμού» εγγραφής τους και ως μελών των κατά τόπους Ε.Λ.Μ.Ε.
2.   Με προκλητικά απαξιωτικό ύφος καλούν τους συναδέλφους όχι να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ να εισπράττεται η συνδρομή τους μέσω της μισθοδοσίας τους, αλλά να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ, θεωρώντας – αυθαίρετα και ανυπόστατα – ότι μέσω της μη υποβολής δήλωσης «άρνησης», τεκμαίρεται και αποδεικνύεται η εκδήλωση επιθυμίας και βούλησης εγγραφής τους ως μέλη των Ε.Λ.Μ.Ε., καταγραφής (;) τους στο μητρώο (;) μελών και υποχρεωτικής είσπραξης της συνδρομής από τη μισθοδοσία τους, μέσω της Ε.Α.Π. Επισημαίνουμε ότι:
·    Η Αίτηση Εγγραφής ως μέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης είναι προϊόν ΘΕΤΙΚΗΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ του εργαζομένου, και η διαδικασία της περιγράφεται στο το Ν. 1264/1982 και στα Καταστατικά των Ενώσεων.
·    Η Δήλωση Επιθυμίας να εισπράττεται η ετήσια συνδρομή των μελών μέσω της μισθοδοσίας τους, αποτελεί ανεξάρτητη πράξη, και δεν είναι ταυτόσημη με την αίτηση εγγραφής.
·    Και στις δύο περιπτώσεις προϋποτίθεται ΘΕΤΙΚΗ δήλωση του υποψήφιου (ή εν ενεργεία) μέλους, και σε καμία περίπτωση ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ.
3.  Μάλιστα, η αίτηση ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (που ζητούν οι Ε.Λ.Μ.Ε.) θα πρέπει να υποβληθεί στο Δ.Σ. τους, ή θα πρέπει να καταγράψει ο συνάδελφος την ΑΡΝΗΣΗ του σε λίστα, «ενυπόγραφα και με το όνομά του» …ενώπιον « …του Διευθυντή του Σχολείου και των συνδέσμου των Ε.Λ.Μ.Ε.» !! Αν αυτό δεν είναι ο απόλυτος ορισμός της τρομοκρατίας, τότε ο Μπαμπινιώτης θα πρέπει να ξαναγράψει το λεξικό του !! Είναι ξεκάθαρο ότι οι πρακτικές αυτές αποσκοπούν:
·    Στην ΥΦΑΡΠΑΓΗ δήλωσης εγγραφής – συναίνεσης, μέσω της υπογραφής του εργαζόμενου σε έγγραφο ότι «έλαβε γνώση» του περιεχομένου του, και
·     Στην ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΑΤΑΔΙΚΗ των εκπαιδευτικών που ασκούν το συνδικαλιστικό τους δικαίωμα με όποια άλλη τους επιλογή, ως δήθεν «ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ» και «ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ» μέσω της καταγραφής τους σε «λίστες αρνουμένων».
4.   Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις οφείλουν να προσκαλούν τα υποψήφια μέλη τους με ΘΕΤΙΚΟ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ λόγο, και ΟΧΙ ΜΕ ΑΠΕΙΛΕΣ του τύπου: «…οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι συνάδελφοι που θα επιλέξουν να μην είναι μέλη του σωματείου απεμπολούν κάθε δικαίωμα που απορρέει από την Ένωσή μας, την Ομοσπονδία και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι χάνουν το δικαίωμα στην Απεργία και στη Στάση Εργασίας, το δικαίωμα της συλλογικής διεκδίκησης αιτημάτων τους, το δικαίωμα εκλογής και ψήφου σε συνδικαλιστικά όργανα κ.α.» (sic) !! Πέρα από το ξύλινο, απαξιωτικό και αντισυνδικαλιστικό ύφος γραφής, το κείμενο υπολαμβάνει ότι δεν υπάρχουν άλλες συνδικαλιστικές Ενώσεις που θα τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα και την κάλυψη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., διαψεύδοντας την ίδια την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η οποία μας διαβεβαιώνει (**) ότι:
¾   Όλες οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του Δημοσίου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στη δύναμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, είναι ισότιμα μέλη της Συνομοσπονδίας μας και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το καταστατικό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
¾    Όλα, επίσης, τα πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη των παραπάνω Ομοσπονδιών, τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο 1264/82, έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε ως συνδικαλιστικές οργανώσεις, είτε ως διοικήσεις των συνδικαλιστικών αυτών οργανώσεων, είτε ως φυσικά πρόσωπα – μέλη τους ...
Καλούμε
Ø  την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και την Ο.Λ.Μ.Ε. ΝΑ ΑΠΟΚΗΡΥΞΟΥΝ αυτές τις πρακτικές που μόνο ζημιά προκαλούν στο Συνδικαλιστικό Κίνημα,
Ø  τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ από κάθε προσπάθεια ποδηγέτησης των συναδέλφων, με τη συμμετοχή και την «υπό την ευθύνη» τους συλλογή υπογραφών «λήψεως γνώσης» και «συμμόρφωσης-έγκρισης» της παράνομης αυτής διαδικασίας,
Ø  τους συναδέλφους ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ και στην ψυχολογική βία που τους ασκείται.
Ο Εκπαιδευτικός που «ΕΠΙΘΥΜΕΙ», να υπογράψει για ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ, να υποβάλλει το ΘΕΤΙΚΟ (και όχι το ΑΡΝΗΤΙΚΟ) αίτημά του, αβίαστα και με τη θέλησή του, στο συνδικαλιστικό φορέα που επιλέγει να τον εκπροσωπεί στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Καταστατικό λειτουργίας του.
Προειδοποιούμε
ότι στο όνομα της προστασίας των δικαιωμάτων των Ενώσεών μας και των Εκπαιδευτικών που είναι – ή επιθυμούν να γίνουν – μέλη τους, η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. επιφυλάσσεται να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια άρσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης, με ταυτόχρονη αναζήτηση ΕΥΘΥΝΩΝ και των κατά Νόμο ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ των κατά περίπτωση υπευθύνων, καθώς και ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΛΩΝ των συνδικαλιστικών πράξεων που βασίζονται σε τέτοιες πρακτικές, και
προσκαλούμε
την Ο.Λ.Μ.Ε. και τις Ε.Λ.Μ.Ε. σε κοινούς αγώνες για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων των συναδέλφων, κάτω από την ΚΟΙΝΗ ΣΚΕΠΗ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ή  και με ανεξάρτητες διμερείς συνεργασίες ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ, αλλά με ανοιχτές, διάφανες και συνδικαλιστικά έντιμες πρακτικές.
Η ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ ΕΠΙΘΕΣΗ που δέχονται οι εργαζόμενοι από την Τρικομματική  Κυβέρνηση των Μνημονίων και της Τρόϊκας, δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή την «πολυτέλεια» της ανάδειξης των διαφορετικών μεταξύ μας προσεγγίσεων, όσον αφορά στο παρόν και στο μέλλον της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Με πλήρη συναίσθηση:
¾      της κρισιμότητας των περιστάσεων,
¾      της κατασπατάλησης δυνάμεων, που αντί να εστιάζονται αποκλειστικά προς τον κοινό μας στόχο, αναλώνονται σε ανταγωνισμούς μεταξύ των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών μας, προς μεγάλη αγαλλίαση των εκάστοτε Κυβερνώντων,
¾      ότι σε ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ,
απευθύνουμε
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε., για διμερή συνάντηση (ή τριμερή με την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), με αντικείμενο τον συντονισμό των Αγωνιστικών Κινητοποιήσεων για τα κοινά μας αιτήματα και επιδιώξεις, προς όφελος των εργαζομένων και του Συνδικαλιστικού Κινήματος στο σύνολό του.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης
ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ Ε.Λ.Μ.Ε


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 23-11-2012
 Αριθμ. Δ.Τ.: 021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παράνομοι, Προκλητικοί και Θρασείς
Κατά τη διάρκεια των διεργασιών, ενόψει των ετήσιων αρχαιρεσιών εκλογής των νέων Οργάνων Διοίκησης των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες πολλαπλών καταγγελιών από όλες τις γωνιές της Ελλάδας, ότι επιχειρείται ποδηγέτηση των εκπαιδευτικών από Ενώσεις Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.), προκειμένου όχι μόνο να εμφανίσουν ως εγγεγραμμένα μέλη συναδέλφους οι οποίοι ουδέποτε υπέβαλαν αίτηση εγγραφής, αλλά και να τους υφαρπάξουν «αυτόματα» την ετήσια συνδρομή μέλους με την παρακράτησή της από τη μισθοδοσία, χωρίς οι ίδιοι να έχουν δηλώσει ότι αποδέχονται τη «ρύθμιση» αυτή!!
Με δημόσιες ανακοινώσεις και αναρτήσεις στο διαδίκτυο (*), έχουν το θράσος να θεωρούν ότι όλοι οι Εκπαιδευτικοί με το διορισμό τους είναι «αυτόματα» και «εξ’ ορισμού» μέλη των κατά τόπους συνδικαλιστικών σωματείων των Ε.Λ.Μ.Ε. Στη συνέχεια, μας «πληροφορούν» ότι «Ως γνωστόν η Ε.Λ.Μ.Ε. μας, όπως σχεδόν όλες οι Ε.Λ.Μ.Ε. της χώρας, υλοποιήσαμε την απόφαση Ο.Λ.Μ.Ε. και Ε.Λ.Μ.Ε. να γίνεται η παρακράτηση των εισφορών μας μέσω της μισθοδοσίας» και «επιλέξαμε οι νέες συνδρομές της περιόδου 2012-2013 να παρακρατούνται αυτόματα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών» σε …μηνιαίες δόσεις !!
Με προκλητικά απαξιωτικό ύφος καλούν «…όσους συναδέλφους ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ να είναι μέλη της Ε.Λ.Μ.Ε. ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ στο Δ.Σ. ...», μάλιστα μέχρι ορισμένη …προθεσμία (!!), θεωρώντας – αυθαίρετα και ανυπόστατα – ότι μέσω της μη υποβολής δήλωσης «άρνησης», τεκμαίρεται και αποδεικνύεται η εκδήλωση επιθυμίας και βούλησης εγγραφής τους ως μέλη των Ε.Λ.Μ.Ε., καταγραφής (;) τους στο μητρώο (;) μελών και υποχρεωτικής είσπραξης της συνδρομής από τη μισθοδοσία τους, μέσω της Ε.Α.Π.
Για όσους όμως τολμήσουν να διανοηθούν αυτό το … «αδιανόητο», «…οφείλουν να επισημάνουν…» (με άπταιστο συνδικαλιστικό λεξιλόγιο και απαράμιλλο συνδικαλιστικό ύφος) ότι «…οι συνάδελφοι που θα επιλέξουν να μην είναι μέλη του σωματείου απεμπολούν κάθε δικαίωμα που απορρέει από την Ένωσή μας, την Ομοσπονδία και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι χάνουν το δικαίωμα στην Απεργία και στη Στάση Εργασίας, το δικαίωμα της συλλογικής διεκδίκησης αιτημάτων τους, το δικαίωμα εκλογής και ψήφου σε συνδικαλιστικά όργανα κ.α.» (sic) !!
Επιχειρούν μάλιστα να εμπλέξουν σε αυτά τα τερτίπια και τις εκβιαστικές καταστάσεις, ακόμα και τη Διοίκηση, καλώντας «…όλους τους συναδέλφους με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των συνδέσμων Ε.Λ.Μ.Ε., να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του εγγράφου και με αυτό τον τρόπο να εγκρίνουν την παραπάνω διαδικασία» (sic) !!
Καταγγέλουμε
τις παραπάνω ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΕΣ, ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΝΤΙΣΥΝΔΙ-ΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ και ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΕΣ πρακτικές, φαντάσματα από το συνδικαλιστικό χρονοντούλαπο άλλων εποχών, οι οποίες καταστρατηγούν:
·   το Συνταγματικό δικαίωμα του κάθε συναδέλφου στην Ελεύθερη Βούληση,
·   τη δυνατότητα να επιλέγει κάθε εργαζόμενος το Συνδικαλιστικό όργανο που επιθυμεί να τον εκπροσωπεί,
·   κάθε έννοια Συνδικαλιστικής Πρακτικής, Δεοντολογίας και Ηθικής,
·   τα Καταστατικά των Ενώσεων περί εγγραφής μελών και πληρωμής συνδρομών, και
Αποσκοπούν στη ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΑΤΑΔΙΚΗ των εκπαιδευτικών που ασκούν το συνδικαλιστικό τους δικαίωμα με όποια άλλη τους επιλογή, ως δήθεν «ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ» και «ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ».
Καλούμε
Ø  την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΝΑ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΙ αυτές τις πρακτικές που μόνο ζημιά προκαλούν στο Συνδικαλιστικό Κίνημα,
Ø  τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ από κάθε προσπάθεια ποδηγέτησης των συναδέλφων, με τη συμμετοχή και την «υπο την ευθύνη» τους συλλογή υπογραφών «λήψεως γνώσης» και «συμμόρφωσης-έγκρισης» της παράνομης αυτής διαδικασίας,
Ø  τους Εκκαθαριστές της μισθοδοσίας ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΒΟΥΝ σε παράνομες παρακρατήσεις από τους μισθούς των εκπαιδευτικών, αν δεν προσκομιστούν σε αυτούς οι Υπεύθυνες Δηλώσεις εκείνων που το επιθυμούν, σύμφωνα με το Νόμο,
Ø  τους συναδέλφους ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ και στην ψυχολογική βία που τους ασκείται.
Ο Εκπαιδευτικός που «ΕΠΙΘΥΜΕΙ», να υπογράψει για ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ, να υποβάλλει το ΘΕΤΙΚΟ (και όχι το ΑΡΝΗΤΙΚΟ) αίτημά του, αβίαστα και με τη θέλησή του, στο συνδικαλιστικό φορέα που επιλέγει να τον εκπροσωπεί στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Καταστατικό λειτουργίας του.
Προειδοποιούμε
ότι στο όνομα της προστασίας των δικαιωμάτων των Ενώσεών μας και των Εκπαιδευτικών που είναι – ή επιθυμούν να γίνουν – μέλη τους, η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. επιφυλάσσεται να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια άρσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης, είτε από Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες, είτε από Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, με ταυτόχρονη αναζήτηση ΕΥΘΥΝΩΝ και των κατά Νόμο ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ των κατά περίπτωση υπευθύνων, καθώς και ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΛΩΝ των συνδικαλιστικών πράξεων που βασίζονται σε τέτοιες πρακτικές.
ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΘΕΙ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ «έλαβα ενυπόγραφα γνώση» συνδικαλιστικού εγγράφου.
ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΔΗΛΩΣΗ που αναγράφει «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ».
Συνάδελφοι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΤΕ και ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ τις ΦΑΣΙΖΟΥΣΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ βιασμού της ελεύθερης βούλησης και αυτοδιάθεσής σας.
ΟΧΙ στα … ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ των … ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ !!
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.