ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
(Τίτλος, Έδρα, Σκοπός, Μέσα)
  
ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται Ένωση Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Χαλκιδικής με την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ" και συντομογραφικά «Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», με έδρα τα ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί της Ένωσης είναι:
1) Η πνευματική, κοινωνική, υλική και ηθική εξύψωση των μελών της.
2) Η λειτουργία της Τ.Ε.Ε. με βάση τις δημοκρατικές αρχές εκπαίδευσης και διοίκησης.
3) Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της Ένωσης.
4) Η συμβολή στην επίλυση των εκπαιδευτικών προβλημάτων της χώρας και στη βελτίωση της όλης παιδείας του Ελληνικού Λαού.
5) Η μελέτη ιδιαίτερα του θέματος της ορθής διάρθρωσης και του αναγκαίου επιπέδου της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και η διαφύλαξη του τεχνολογικού και επαγγελματικού χαρακτήρα της, με στόχο την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών της χώρας μας.
6) Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και γενικότερα όλων των εκπαιδευτικών λειτουργών και όλων των εργαζομένων.
7) Οι σκοποί της Ένωσης είναι αναπόσπαστα δεμένοι με τις ευρύτερες κοινές επιδιώξεις του Ελληνικού Λαού, για την προάσπιση της Εθνικής ανεξαρτησίας και των δημοκρατικών θεσμών και την εξύψωση του βιοτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου του.
8) Η ίδρυση ταμείου αλληλοβοηθείας, για την οικονομική ενίσχυση των μελών της, σε περίπτωση απεργίας, ασθένειας, ατυχήματος, αλλά και την ενίσχυση οικογένειας μέλους, αν ζητηθεί και θεωρηθεί αναγκαίο σε περίπτωση πρόωρου – αιφνιδίου θανάτου του. Το ταμείο αυτό λειτουργεί σύμφωνα με κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 3

1) Η 'Ένωση είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και μπορεί να συμμετέχει σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, που θα περιλαμβάνει ίδιες τοπικές ενώσεις.
2) Η Ένωση επιδιώκει την ενεργοποίηση των μελών της. Μελετά τα προβλήματα των μελών της, όπως αυτά εντάσσονται στα γενικότερα προβλήματα του Ελληνικού Λαού.
3) Πραγματοποιεί εκδηλώσεις πολιτιστικού, παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου με συγκεντρώσεις, παραστάσεις, συνέδρια, περιοδείες, εκδρομές κ.λ.π.
4) Συγκροτεί επιτροπές μελέτης και επιτροπές αγώνα, που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
5) Ενημερώνει τα μέλη της αλλά και την κοινή γνώμη, για τα προβλήματα της, με ανακοινώσεις στον τύπο, έκδοση δελτίου κ.λ.π.
6) Χρησιμοποιεί μέσα που αποβλέπουν στην εξύψωση της στάθμης της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και στην υπεύθυνη και συστηματική πληροφόρηση του λαού γύρω από τα προβλήματά της.
7) Εκδίδει έντυπα (εφημερίδα, πληροφοριακό δελτίο κ.λ.π.).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
(Πόροι)
  
ΑΡΘΡΟ 4

1) Οι πόροι της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί πόροι είναι η ετήσια συνδρομή των μελών της, που το ύψος της καθορίζει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση. Έκτακτοι πόροι είναι κάθε έσοδο από έκτακτες εισφορές, δωρεές, κληροδοσίες, και περισσεύματα από γιορτές, παραστάσεις, εκδρομές κ.λ.π.
2) Κληροδοσίες και δωρεές υπό όρους γίνονται δεκτές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφ' όσον δεν γίνονται με όρους που δεσμεύουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης.
3) Τα έσοδα της Ένωσης διατίθενται:
α) Για έξοδα λειτουργίας γραφείου.
β) Για μισθούς υπαλληλικού προσωπικού.
γ) Για την έκδοση περιοδικού και εκτύπωση κάθε είδους διαφωτιστικού και ενημερωτικού εντύπου.
δ) Για έξοδα κινήσεως και παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Για πληρωμή της ετήσιας συνδρομής της Ένωσης στην "Ομοσπονδία Λειτουργιών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης", στο ύψος που καθορίζει η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και μέσα στα χρονικά όρια που επιβάλλει το καταστατικό της και
στ) Για κάθε άλλη ανάγκη της Ένωσης που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
(Μέλη)
  
ΑΡΘΡΟ 5

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
1) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν με οποιοδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα σχολεία της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Χαλκιδικής, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί τεχνικών ειδικοτήτων που υπηρετούν με οποιοδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα σχολεία (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) της Χαλκιδικής, σχολεία Δημόσια αλλά και Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου, οι εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτου ειδικότητας που, είτε έχουν υπηρετήσει την Τ.Ε.Ε., είτε ενδιαφέρονται και επιθυμούν να προσφέρουν σ’ αυτήν, αλλά και όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις υπηρεσίες του τέως ΥΠΕΠΘ και νυν ΥΠΔΒΜΘ, στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ΕΚΦΕ, ΚΔΑΥ - ΚΕΔΔΥ, ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΥ, ΓΡΑΣΕΠ, ΚΠΕ, ΠΛΗΝΕΤ κλπ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, καθώς και στις υπηρεσίες του ΟΕΕΚ (ΙΕΚ κλπ), πάντα βέβαια μέσα στα διοικητικά όρια της Χαλκιδικής.
2) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκπαιδευτικοί λειτουργοί που πρόσφεραν εξαιρετική εκπαιδευτική ή πνευματική ή συνδικαλιστική δράση, με θετικό αντίκτυπο στην πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης και του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού γενικότερα, και που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 6

Εγγραφή τακτικού μέλους πραγματοποιείται, με την σχετική έγγραφη αίτηση και καταβολή της ετήσιας συνδρομής του έτους που αυτή υποβάλλεται, μετά από απόφαση - έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και την τελική επικύρωσή της από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Εγγραφή τακτικού μέλους μπορεί να πραγματοποιείται και με απόφαση της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης, την ημέρα διενέργειας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης και εκπροσώπησης, σε κάθε βέβαια περίπτωση πριν την εκλογή και ανάδειξη της Εφορευτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 7

1) Τα τακτικά μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Τακτικές και Έκτατες Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν το λόγο, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και να εκθέτουν την άποψή τους σχετικά με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Επίσης δικαιούνται να ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) και να ψηφίζουν κάθε φορά που γίνεται ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων.
2) Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3) Τα τακτικά μέλη οφείλουν να εξοφλούν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση καταβάλλοντας μέχρι την ημέρα των αρχαιρεσιών την ετήσια συνδρομή τους. Μόνο μετά την εξόφληση των οικονομικών του υποχρεώσεων μπορεί να ασκεί ένα μέλος τα δικαιώματα που του παρέχει το καταστατικό.
4) Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για την πορεία των υποθέσεων της Ένωσης και μετά από γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. να ενημερώνεται για το περιεχόμενο των τηρουμένων βιβλίων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
(Διαγραφή μελών)
  
ΑΡΘΡΟ 8

1) Διαγραφή μέλους μπορεί να πραγματοποιηθεί με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ενός δεκάτου (1/10) των μελών προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει για τη διαγραφή με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών, ορίζοντας συγχρόνως και τη διάρκεια της απομάκρυνσης.
Πρόταση για διαγραφή μέλους μπορεί να στηριχθεί μόνο:
α) Όταν συστηματικά παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού της Ένωσης ή εμποδίζει τη λειτουργία της.
β) Όταν μέλος βεβαιωμένα αντιτίθεται στους σκοπούς της Ένωσης ή εμποδίζει την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
2) Η απόφαση για τη διαγραφή μέλους δεν μπορεί να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση αν προηγουμένως δεν έχει δοθεί η ευκαιρία στο υπόλογο μέλος να απολογηθεί και ν' αντικρούσει τις, σε βάρος του, κατηγορίες. Αν το υπόλογο μέλος δεν προσέλθει, αδικαιολόγητα, στην τακτή ημερομηνία για απολογία και εξηγήσεις, τότε μπορεί η Γενική Συνέλευση να πάρει απόφαση.
3) Το μέλος που διαγράφηκε μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του, από τη Γενική Συνέλευση την επανεγγραφή του στην Ένωση μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της διαγραφής του.
4) Διαγράφονται αυτοδικαίως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσα μέλη με αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους σε σχολεία άλλης Ένωσης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
(Διοίκηση – Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή)
  
ΑΡΘΡΟ 9

Την Ένωση διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται για ετήσια θητεία την ημέρα των αρχαιρεσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία και δύο (2) μέλη.

ΑΡΘΡΟ 10

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκπαιδευτικοί λειτουργοί που αποτελούν τακτικά μέλη της Ένωσης. Αποκλείονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπαιδευτικοί λειτουργοί που είναι:
α) Εκδότες, ή διευθυντές εφημερίδων, ή περιοδικών, ή υπηρετούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
β) Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων άλλων Ενώσεων.
γ) Προϊστάμενοι ή Διευθυντές Εκπαίδευσης ή αναπληρωτές αυτών ή υπηρετούντες με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στις θέσεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 11

Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλεί γι' αυτό το σκοπό ο σύμβουλος που πλειοψήφησε, το αργότερο σε οκτώ (8) μέρες μετά τις αρχαιρεσίες.
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται η παράδοση του αρχείου της Διοίκησης από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, με σύνταξη ειδικής πράξης των δύο Διοικητικών Συμβουλίων και ειδικού πρωτοκόλλου για την παράδοση του ταμείου και του υλικού της Ένωσης. Μέχρι την ημέρα αυτή καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους δύο τουλάχιστον μέλη του. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από πέντε μέρες, τότε τα μέλη που υπογράφουν τη σχετική αίτηση καλούν σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Την ημερησία διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, αφού λάβουν υπ' όψη τους τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανακοινώνουν στα μέλη του Δ.Σ. μαζί με την πρόσκληση τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν από τη συζήτηση. Όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση τα θέματα αναγράφονται απαραίτητα στην έγγραφη αίτηση των μελών που τη ζητούν και γνωστοποιούνται στα υπόλοιπα μέλη από τον Πρόεδρο, ή απ' ευθείας από τα μέλη, στην περίπτωση που ο Πρόεδρος αρνείται να καλέσει σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την έκτακτη συνεδρίαση δεν είναι αναγκαία η διήμερη προειδοποίηση.
3) Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε μέλος της Ένωσης χωρίς δικαίωμα ψήφου. Του επιτρέπεται όμως να πάρει το λόγο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις (αιφνιδιαστική κήρυξη απεργίας, σημαντικά προσωπικά θέματα κ.α) το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται χωρίς παρατηρητές.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, μετά από νέα συζήτηση και αν και σ' αυτήν την ψηφοφορία το αποτέλεσμα δεν αλλάζει, τότε η ψήφος του Προέδρου λογαριάζεται διπλή.
5) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή πέντε (5) συνολικά αδικαιολόγητα, αυτοδικαίως διαγράφεται οριστικά από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6) Σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που υπογράφεται το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση η οποία δεν πραγματοποιείται αν δεν έχουν υπογραφεί τα πρακτικά της προηγούμενης.
7) Τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των συνεδριάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση της διοίκησης έχει τις ακόλουθες συλλογικές υποχρεώσεις:
1) Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών της Ένωσης καθώς και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
2) Παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν την Ένωση γενικότερα και ειδικότερα της περιοχής και ενημερώνει σχετικά τα μέλη.
3) Υπερασπίζει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και καλύπτει τα μέλη της Ένωσης σε περίπτωση δίωξης και αυθαιρεσίας της Διοίκησης.
4) Συγκροτεί επιτροπές μελέτης διαφόρων θεμάτων της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με συμμετοχή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει για τα πορίσματα των επιτροπών τα μέλη της Ένωσης, τους γονείς και τους πολίτες γενικότερα.
5) Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις καθηγητών, γονέων και γενικότερα των κατοίκων της περιφέρειας της Ένωσης.
6) Κινητοποιεί τα μέλη της Ένωσης σε περιόδους αγωνιστικών διεκδικήσεων του κλάδου.
7) Παρέχει στην Ομοσπονδία καθώς και τις άλλες Ενώσεις της χώρας κάθε στοιχείο ή πληροφορία που θα ζητηθεί και αλληλογραφεί μαζί τους κοινοποιώντας τα έγγραφα στην Ομοσπονδία.
8) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί σε ημερομηνία που αυτό ορίζει όλες τις επιτροπές για συζήτηση και καταγραφή όλων των προβλημάτων έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να πάρει στην επόμενη τακτική συνεδρίαση τις σωστότερες αποφάσεις.
9) Συνεργάζεται με άλλους συλλόγους της περιοχής για προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος.
10) Συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων, τον οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό της θητείας του, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.
11) Λογοδοτεί για την άσκηση της διοίκησης στη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.
12) Αποφασίζει και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για κάθε θέμα που αφορά τα συμφέροντα των μελών της Ένωσης.
13) Δεν προβαίνει σε ενέργειες που αντιβαίνουν στο καταστατικό της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 14

1) Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν έξοδα κίνησης και παράστασης, που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση. Η απαιτούμενη πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
2) Καμιά αμοιβή ή αποζημίωση δεν παίρνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για απασχόληση ή εργασία του στην Ένωση ή για την Ένωση. Επίσης, δεν επιτρέπεται να συνάπτει με την Ένωση οποιαδήποτε σύμβαση με την οποία μπορεί να πάρει αμοιβή.
3) Τα έξοδα κίνησης και παράστασης των αντιπροσώπων στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 15

1) Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιολογείται:
α) Να παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού της Ένωσης.
β) Να ενεργεί αντίθετα από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Ένωσης και
γ) Να προβαίνει σε πράξεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, περιορισμό, εξουδετέρωση ή μείωση των σκοπών και επιδιώξεων της Ένωσης.
2) Κάθε μία από τις προηγούμενες παραβάσεις αποτελεί λόγο μέχρι και έκπτωσης του υπαίτιου από τη θέση του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Μετά από έγγραφη ενυπόγραφη καταγγελία από μέλος της Ένωσης εναντίον μέλους του Δ.Σ. ότι υπέπεσε σε παραβάσεις της παραγρ.1 του άρθρου αυτού, ο Πρόεδρος κοινοποιεί την καταγγελία στο υπόλογο μέλος και το καλεί εγγράφως ν' απαντήσει στις κατηγορίες σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την εκδίκαση της καταγγελίας.
4) Αν από την εξέταση διαπιστωθεί ότι οι κατηγορίες είναι πραγματικές, το Διοικητικό Συμβούλιο διατυπώνει σε ειδικό πρακτικό θεμελιωμένη την κατηγορία και συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκδίκαση της υπόθεσης, μέσα σε δέκα (10)μέρες, η οποία και αποφαίνεται για το αν θα επιβληθεί ή όχι και ποια από τις παρακάτω ποινές.
5) Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι:
α) Έγγραφη επίπληξη
β) Προσωρινή διαγραφή από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα(1) μέχρι τρεις(3) μήνες και
γ) Οριστική διαγραφή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16

1) Σε περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει, μετατεθεί ή με αίτηση του παραιτηθεί ή διαγραφεί οριστικά, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος.
2) Μετά από κάθε αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τα μέλη του Προεδρείου, που αποχωρεί από αυτό για οποιοδήποτε λόγο, γίνεται ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ανακατανομή των αξιωμάτων με μυστική ψηφοφορία εκτός από τα αξιώματα του Προεδρείου, δηλ. των Προέδρου Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα.
3) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος του Προεδρείου εκτός του Προέδρου, γίνεται ανακατανομή των αξιωμάτων με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου. Αν όμως αποχωρήσει ο Πρόεδρος τότε γίνεται ανακατανομή των αξιωμάτων σε όλες τις θέσεις.
4) Η διαδικασία ανακατανομής αξιωμάτων παραγρ. 2 και 3 εφαρμόζεται και στη περίπτωση που:
α) Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτείται από το αξίωμα του, όχι όμως και από τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο και
β) Πέντε τουλάχιστον (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν εγγράφως και με γνώμονα το συμφέρον της Ένωσης, το οποίο πρέπει να δικαιολογείται ικανοποιητικά και με αντικειμενική θεμελίωση, τη γενική ανακατανομή των αξιωμάτων.
5) Κάθε παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από το αξίωμα μόνο ή το αξίωμα και τη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται εγγράφως και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε οκτώ (8) μέρες δεν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.
6) Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν τέσσερα (4) και περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή λιγότερα από τέσσερα (4) και δεν υπάρχουν ή αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραμένουν συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση και προκηρύσσουν αρχαιρεσίες, που γίνονται το αργότερο σε δύο (2) μήνες, για να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί σε αυτές τις αρχαιρεσίες είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου.

ΑΡΘΡΟ 17

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ισότιμα.
Ο Πρόεδρος, πρώτος ανάμεσα σε ίσους, είναι μαζί με το Γενικό Γραμματέα το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
α) Εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την Ένωση σε όλες τις σχέσεις της με επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, δικαστικές οργανώσεις και αρχές, αυτοπροσώπως.
β) Εκπροσωπεί με το Γενικό Γραμματέα την Ένωση στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς και συνδικαλιστικούς παράγοντες.
γ) Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και οπισθογράφει τις αποδείξεις πληρωμών. Η οπισθογράφηση έχει την έννοια του ότι έλαβε γνώση της δαπάνης.
δ ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις, τακτικές και έκτακτες, καθορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης όπως ορίζει το άρθρο 14, παρ. 2 και διευθύνει τη συζήτηση.
ε ) Ασκεί γενική εποπτεία σε όλες τις υπηρεσίες και τα όργανα της Ένωσης και έλεγχο σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην άσκηση των καθηκόντων τους.
  
ΑΡΘΡΟ 18

Ο Αντιπρόεδρος :
α ) Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, σ' όλες τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία του, και
β ) Μπορεί ν' αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για δεδομένο χρόνο και για ορισμένα από τα καθήκοντα του με ειδική πράξη αναθέσεως μετά την εισήγηση του Προέδρου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19

Ο Γενικός Γραμματέας:
α ) Συνεκπροσωπεί την ΄Ενωση σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 17.
β ) Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις της Ένωσης και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και οπισθογραφεί τις αποδείξεις πληρωμών.
γ ) Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
δ ) Φυλάγει το αρχείο και τη σφραγίδα της Ένωσης και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των γραφείων, και
ε ) Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σχέσεων και επαφών της Ένωσης με την Ομοσπονδία και τις άλλες Ενώσεις.
Ειδικότερα:
α) Οργανώνει και προγραμματίζει τις εκδηλώσεις της 'Ένωσης (συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις, διαλέξεις, συνέδρια, συνεντεύξεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.λπ.) και
β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα συντονίζει τις οργανωτικές επαφές και σχέσεις με τους αντιπροσώπους των σχολείων και με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

ΑΡΘΡΟ 21

1) Ο Ταμίας:
α) Εισπράττει με τριπλότυπες αποδείξεις όλους τους τακτικούς πόρους της 'Ένωσης και με διπλότυπες αποδείξεις εκτελεί κάθε πληρωμή, προβλεπομένη από τον προϋπολογισμό, με τις οπισθογραμμένες αποδείξεις από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
β) Τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία της Ένωσης και ευθύνεται για την κινητή και ακίνητη περιουσία της.
γ) Αναλαμβάνει τις καταθέσεις της Ένωσης ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαχειρίζεται ποσό μέχρι εκατό ευρώ (100€) και το υπόλοιπο ποσό με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου καταθέτει σε Ελληνική Τράπεζα ή Ταμιευτήριο, για λογαριασμό της Ένωσης. Το ποσό που διαχειρίζεται ο Ταμίας μπορεί ν' αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό και απολογισμό.
2)Τον Ταμία αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

1) Τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της Ένωσης ασκεί τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται την ημέρα των αρχαιρεσιών για ετήσια θητεία. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος, καθώς και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
2) Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται μέσα σε οκτώ (8) μέρες το πολύ από την εκλογή των μελών και ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες.
3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται
α) Τακτικά μια φορά το τρίμηνο.
β) Έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη και την συγκαλεί ο Πρόεδρός της.
γ) Όταν αποφασίζει τη σύγκλισή της το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ) Όταν το ζητήσουν δύο μέλη της με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό της.
4) Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής που αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνεται από το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ανακατανομή των θέσεων στη πρώτη μετά την αναπλήρωση συνεδρίαση.
5) Οι συνεδριάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Απαρτία υπάρχει αν παρευρίσκονται ένα μέλος και ο Πρόεδρος. Αν ο Πρόεδρος αδυνατεί ή αρνείται να παραστεί αρκεί η παρουσία των δύο άλλων μελών. Στις συνεδριάσεις τηρούνται με την φροντίδα του Γραμματέα πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και στην περίπτωση που απουσιάζει η ψήφος του Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 23

Ο Διοικητικός έλεγχος της Εξελεγκτικής Επιτροπής συνίσταται στο να εξακριβώσει τις ενέργειες ή παραλείψεις και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του και να τις χαρακτηρίσει ανάλογα, καθώς και να κρίνει αν συμφωνούν ή όχι με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Ο διαχειριστικός έλεγχος γίνεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο και συγκεκριμένα το αργότερο μια βδομάδα πριν την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση και αναφέρεται σε όλα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στη διαχειριστική χρήση που έληξε. Τα πορίσματα του διαχειριστικού ελέγχου περιλαμβάνονται σε ειδική έκθεση που παρουσιάζεται στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
(Γενικές Συνελεύσεις)
  
ΑΡΘΡΟ 24

1) Ανώτατο όργανο της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της.
Διακρίνεται σε Τακτική και 'Έκτακτη.
2) Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται δυο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα η πρώτη το πρώτο 15νθήμερο του Οκτώβρη και η δεύτερη το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.
3) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τριμελές Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της. Η διαδικασία αυτή τηρείται τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
4) Στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τις πράξεις και τις ενέργειές του κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης που γίνεται ο οικονομικός απολογισμός, διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ανακοινώνεται ο προϋπολογισμός για το επόμενο διαχειριστικό έτος. Με φανερή ψηφοφορία εγκρίνονται ή όχι τα πεπραγμένα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και ο προϋπολογισμός. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή που μπορούν, αν θέλουν, να μιλήσουν προς τη Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή, που θα διεξαγάγει τις αρχαιρεσίες. Σαν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής απαγορεύεται να εκλεγούν υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 25

Τέλος εκλέγονται οι αντιπρόσωποι της Ένωσης για τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την τύπωση του ψηφοδελτίου, το οποίο παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μετά το τέλος της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 26

Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ανακοινώνεται στα μέλη της Ένωσης δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη Γενική Συνέλευση. Στις προσκλήσεις πρέπει να αναφέρονται ημερομηνία, ώρα, τόπος που θα γίνει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, να διαγράφει ή να προσθέτει θέματα.

ΑΡΘΡΟ 27

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) των μελών από τα ταμειακά τακτοποιημένα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται και πραγματοποιείται σε επτά (7) ημέρες, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Η νέα αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.
2) Όλες οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία.
3) Πριν αρχίσει τις εργασίες της, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ανάμεσα στα παρόντα τακτικά μέλη τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Αντιπρόεδρο της.

ΑΡΘΡΟ 28

1) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται:
α) Όταν το αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και
β) Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους το ένα δέκατο (1/10) των ταμειακά εντάξει μελών της Ένωσης.
2) Η πρόσκληση για έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να ανακοινωθεί στα μέλη της Ένωσης τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν και να περιέχει όσα και η πρόσκληση για τακτική Γενική Συνέλευση.
3) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το ένα τρίτο (1/3) των μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την τρίτη (3η) επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
(Αρχαιρεσίες)
  
ΑΡΘΡΟ 29

1) Οι Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται την ίδια μέρα με την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.
2) Η ψηφοφορία είναι μυστική και εποπτεύεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.
3) Οι υποψηφιότητες δηλώνονται έγγραφα στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση. Κανένα μέλος δεν μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα και για τα δύο σώματα (Δ.Σ. και Ε.Ε.). Αν οι υποβληθείσες υποψηφιότητες είναι λιγότερες από εννιά (9) τότε μπορούν τα μέλη της Ένωσης να προτείνουν υποψηφίους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που συγκλήθηκε για αρχαιρεσίες.
4) Δικαίωμα για υποψηφιότητα έχουν όλα τα τακτικά μέλη εφ' όσον δεν εμποδίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10.
5) α) Οι υποψηφιότητες είναι ατομικές και χωριστές για το Δ.Σ. και για την Ε.Ε.
β) Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο, τυπώνεται με ευθύνη του Δ.Σ. και περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά, χωριστά για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7) για το Δ.Σ. και τρείς (3) για την Ε.Ε.
γ) Το εκλογικό σύστημα είναι το πλειοψηφικό.
6) Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού ελέγξει τις υποψηφιότητες, σφραγίζει την κάλπη και κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια (το ενιαίο και το λευκό) και ένα φάκελο. Βάζει μέχρι επτά (7) σταυρούς στους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) σταυρούς στους υποψήφιους για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Στη συνέχεια τοποθετεί το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο, τον σφραγίζει και τον ρίχνει στην κάλπη. Ψηφοδέλτιο που έχει παραπάνω σταυρούς από όσους εδώ ορίζονται, είναι άκυρο.
7) Η ψηφοφορία αρχίζει μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης και η διάρκειά της ορίζεται από αυτή.
8) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγεται η κάλπη, μετριούνται οι φάκελοι και αφού παραβληθεί ο αριθμός τους με τον αριθμό των μελών που ψήφισαν, αποσφραγίζονται και γίνεται η διαλογή και η καταμέτρηση των ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας πραγματοποιείται κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 30

Σαν αναπληρωματικά μέλη ορίζονται όλοι οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 31

1) Μετά την εκλογή η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει ειδικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα εκείνων που έχουν εκλεγεί και για τα δύο σώματα, με τη σειρά της εκλογής, χωριστά τα τακτικά και χωριστά τα αναπληρωματικά μέλη. Οι πράξεις της Εφορευτικής Επιτροπής καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο.
2) Τυχόν ενστάσεις, σχετικά με τις αρχαιρεσίες, υποβάλλονται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μέρες εγγράφως στην Εφορευτική Επιτροπή, που υποχρεούται να αποφασίσει για το βάσιμο ή μη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή τους.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
(Διάλυση Ένωσης - Τροποποίηση του Καταστατικού)

ΑΡΘΡΟ 32

1) Η διάλυση της Ένωσης αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Στη συνέλευση αυτή πρέπει να παρευρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
2) Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης όλα τα περιουσιακά στοιχεία της παραδίδονται για φύλαξη στην Ομοσπονδία και επιστρέφονται στην Ένωση όταν επανιδρυθεί.

ΑΡΘΡΟ 33

1) Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
2) Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του καταστατικού γίνεται μετά από απόφαση προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης ή με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και πρέπει ν' αναφέρει και τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
(Γενικές Διατάξεις)
  
ΑΡΘΡΟ 34

Η σφραγίδα της Ένωσης είναι στρογγυλή και φέρει στην περιφέρειά της την επωνυμία της Ένωσης. Στο κέντρο φέρει το γεωγραφικό σχήμα της Χαλκιδικής. Η Ένωση τηρεί τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του αρ. 3 του Ν.1264/1982 βιβλία και συγκεκριμένα: Μητρώο μελών, βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ., βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 35

Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 35 άρθρα, αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο.


Νέα Μουδανιά  18/05/2010