ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Από το 2006 και μετά, μέχρι και σήμερα, η Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.) διέπεται από τον Ν. 3475/2006 (146Α) και αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας (Ν. 1566/1985) με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερους σκοπούς:
Ø  Την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών,
Ø  Τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και την ανάπτυξη των συναφών δεξιοτήτων τους,
Ø  Την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.
Η Δευτεροβάθμια Τ.Ε.Ε. παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.).
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑ.Λ.)
Η φοίτηση στα ΕΠΑ.Λ. (ημερήσια) είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄, και Γ΄. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και κύκλους μαθημάτων συναφών επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα του κύκλου που επιλέγουν. Η Β΄ τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β΄ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα των επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα του τομέα που επιλέγουν. Η Γ΄ τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ΄ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα από ομάδα (Α΄ η Β΄) μαθήματα γενικής παιδείας. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. ομάδας Α΄, μετά από συμμετοχή σε ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις, έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν, με ποσοστό, στα Τ.Ε.Ι., ενώ οι ομάδας Β΄ μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων, κοινών με τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.
Στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται, χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, στη Β΄ τάξη οι προαγόμενοι στην Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ., ενώ στη Γ΄ τάξη οι προαγόμενοι στην Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. Οι προαγόμενοι στην Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγράφονται στην Β΄ τάξη του ΓΕ.Λ.
Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, ισότιμο με του Γενικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18Α). Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα:
Ø  Να λάβουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
Ø  Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ø  Να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.)
Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄ οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά – επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.
Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται, χωρίς εξετάσεις, οι μαθητές που προάγονται στην Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, ενώ στη Β΄ τάξη οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. Οι απόφοιτοι του Γυμνασίου δεν μπορούν να εγγραφούν στις ΕΠΑ.Σ., θα πρέπει πρώτα να περαιώσουν επιτυχώς την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. (ή του ΓΕ.Λ.).
Στους αποφοίτους της ΕΠΑ.Σ. χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18Α). Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα:
Ø  Να λάβουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
Ø  Να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Οι ΕΠΑ.Σ. δίνουν τη δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν, να ακολουθήσουν, εντός του εκπαιδευτικού συστήματος και στο πλαίσιο της δωδεκάχρονης εκπαίδευσης, ειδικότητες ανάλογες με εκείνες που προσφέρουν τα ΕΠΑ.Λ., καθώς και ειδικότητες που δεν απαιτούν θεωρητική υποστήριξη, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση, ώστε οι απόφοιτοί τους να εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι τεχνίτες.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.
Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εκπόνησε για πρώτη φορά και δημοσιοποίησε (πρόσφατα στις 22/05/2011) τα συμπεράσματα έρευνας - μελέτης σχετικά με την «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων του Υπουργείου, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
Η πράξη υλοποιήθηκε από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και  Διά Βίου Μάθηση 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Στην ανάλυση των στοιχείων της έρευνας και με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Μία ισχυρή συνιστώσα ανάπτυξης», αναφέρεται:
Οι νέοι άνθρωποι, με τη δημιουργικότητα, την καινοτόμο σκέψη, τον ενθουσιασμό και την ανάγκη για δράση που τους διακρίνει, αποτελούν ένα ζωντανό κεφάλαιο για κάθε κοινωνία, που σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, ακόμα και σε περιόδους ύφεσης ή οικονομικής κρίσης μπορεί να αποτελέσει δύναμη άμυνας και προόδου.
Παράλληλα, η ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένου στελεχιακού δυναμικού συνδράμει στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, συμβάλλει στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στηρίζει την ανάπτυξη. Σε ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον οι ευκαιρίες απασχόλησης αυξάνουν και η ανεργία κρατιέται σε ελεγχόμενα επίπεδα.
Βάσει των μελετών του CEDEFOP στην προσεχή δεκαετία στην Ευρώπη, οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας για άτομα με μεσαίο επίπεδο προσόντων, θα αποτελούν το 50% των συνολικά προσφερόμενων θέσεων εργασίας. Αντίστοιχες προβλέψεις υπάρχουν και για την Ελλάδα.
Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η οποία, πέρα από τους γενικούς εκπαιδευτικούς στόχους, έχει ως μέλημα τη δημιουργία επαγγελματιών μεσαίου επιπέδου προσόντων, για τη στελέχωση των επιχειρήσεων και των παραγωγικών μονάδων.
Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι σε χώρες στις οποίες η Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι ευρύτερα διαδεδομένη, το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι χαμηλότερο, σε συνδυασμό βέβαια και με άλλους αναπτυξιακούς παράγοντες.
Η Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση προσφέρει επίσης στους μαθητές μια εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των προσωπικών κλίσεων και δεξιοτήτων τους, χάρη στις διαφορετικές ειδικότητες που παρέχει και τις πολλές ώρες πρακτικών ασκήσεων που περιλαμβάνουν τα προγράμματα σπουδών της.
Δυστυχώς, στην Ελλάδα, οι αναποτελεσματικές πολιτικές που εφαρμόσθηκαν στον τομέα της Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης οδήγησαν σε συρρίκνωση του μαθητικού της δυναμικού, με ευρύτερες αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                            Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 19/05/2011
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 116
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Σ.Ε.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
                       ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
                       632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ                              ΠΡΟΣ: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
E-mail : elteechal@oltee.gr                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Site : http://elteechal.blogspot.com                     ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
                                                                                            ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
                                                                                            ΚΟΙΝ: Μ.Μ.Ε.


ΘΕΜΑ: «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι.»

Η Ένωση Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής εκφράζει τη διαφωνία της με τις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. να θέσει υπό κατάργηση το τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Τ.Α.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί στα Ν. Μουδανιά. Δηλώνει συμπαράσταση και συμμετοχή στο δίκαιο αγώνα εκπαιδευτικών και φοιτητών, ζητά την εισαγωγή φοιτητών στο Α΄ έτος σπουδών για την επερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2011-12, σε αριθμό που θα καθορίσει το τμήμα και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να στηρίξουν την προσπάθεια με όλες τις δυνάμεις – δυνατότητες που διαθέτουν προς την κατεύθυνση της αποτροπής και ακύρωσης των καταστροφικών προθέσεων – επιλογών του Υπουργείου.
Θεωρούμε απαράδεκτο και αντιδημοκρατικό να μη συμμετέχουν – εκφράζουν άποψη, ειδικά σε τόσο καθοριστικής σημασίας αποφάσεις, όλοι οι παράγοντες της εκπαίδευσης (διοίκηση, προσωπικό, φοιτητές) ιδιαίτερα σε όσα αφορούν τα ανεξάρτητα ιδρύματα όπως το Τ.Ε.Ι.
Είναι αδιανόητο και καταστροφικό, όταν μάλιστα διανύουμε περίοδο πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης, να διαλύουμε την εκπαίδευση, να προκαλούμε αύξηση της ανεργίας και να βάλλουμε κατά της ανάπτυξης καταστρέφοντας έναν δυναμικό και πολλά υποσχόμενο κλάδο.
Είναι καθοριστική και επιτακτική ανάγκη να μετονομασθεί, σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. του Τ.Ε.Ι., το τμήμα σε Υδάτινου Περιβάλλοντος, διευρύνοντας έτσι το γνωστικό αντικείμενο και τον επιστημονικό χώρο και να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη στήριξη και ενίσχυση της λειτουργίας του με τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, εξοπλισμένων εργαστηρίων και απασχόληση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Η υδατοκαλλιέργεια στη χώρα μας έχει δώσει τα δείγματα και έχει καταγράψει τις επιδόσεις που αποτελούν την εγγύηση για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Το υδάτινο περιβάλλον πολλά υπόσχεται και έχουμε χρέος να δημιουργήσουμε τους επιστήμονες που θα κλειθούν να το υπηρετήσουν, να το αξιοποιήσουν.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                                                           ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ., ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                Αθήνα, 18/5/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                               Αριθ Πρωτ : 219
Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ                              ΠΡΟΣ :1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 5238973 - 210 5121399            ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
κα Άννα Διαμαντοπούλου
ΚΙΝ : 6932798177                                                    2) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
FAX: 210 5202798 - 210 5121399            ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                                                        κα Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

ΘΕΜΑ: «ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ»

κα. Υπουργέ,
κα. Υφυπουργέ


Σύμφωνα με την ΥΑ 2/35527/0022/20-6-2007 (ΦΕΚ 1163/Β/2007) στους μαθητές της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλο Λύκειο από αυτό στο οποίο φοιτούν, επειδή το Λύκειο τους δε χρησιμοποιείται ως εξεταστικό κέντρο, καταβάλλεται αποζημίωση προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής αυτών και ενός συνοδού τους.
Η παραπάνω απόφαση δεν ισχύει για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ.
Είναι διάκριση σε βάρος των μαθητών της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και αντισυνταγματικό.
Προκειμένου να αποδειχθεί έμπρακτα η πλήρης ισότητα των μαθητών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων απαιτούμε να κατατεθεί άμεσα τροποποίηση της παραπάνω ΥΑ για κάλυψη και των μαθητών της Γ΄τάξης των ΕΠΑ.Λ. που εξετάζονται πανελλαδικά.


Επισημαίνουμε ότι:
1)την φετινή σχολική χρονιά τα εξεταστικά κέντρα των φυσικώς αδυνάτων μαθητών των ΕΠΑ.Λ έχουν περιοριστεί σε τρία σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη
2)εξαναγκάζονται αυτοί οι μαθητές να υποβληθούν σε έκτακτα έξοδα μετακίνησης διαμονής και διατροφής μακριά από τους τόπους διαμονής τους με δεδομένο ότι προέρχονται από χαμηλά οικονομικά στρώματα σε εποχές οικονομικής κρίσης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ                               ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ΓΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ Π.Δ.Σ.

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                           Αθήνα, 18/5/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                     Αριθ Πρωτ : 218
            Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436  -  ΑΘΗΝΑ                                        ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 5238973 - 210 5121399                        ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
         6932798177                                              Γενική Διεύθυνση Διοικητικής &
FAX: 210 5202798 - 210 5121399                        Οικονομικής Υποστήριξης
                                                                        Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr
                                 oltee.oltee@gmail.comΘέμα : «ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ»

                                                Το ΔΣ της ΟΛΤΕΕ έγινε δέκτης δεκάδων έγγραφων διαμαρτυριών εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ όλης της επικράτειας, για την μη καταβολή των δεδουλευμένων των Συντονιστών – Αξιολογητών στην ΠΔΣ τα σχολικά έτη 2008-09 και 2009-10.
                                                Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ, που εργάσθηκαν ως Συντονιστές Αξιολογητές στο πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) τα σχολικά έτη 2008-2009 & 2009 -2010 δεν έχουν αποζημιωθεί μέχρι σήμερα παρότι έχουν υποβληθεί στα αντίστοιχα Γραφεία Ε.Ε. οι μισθοδοτικές καταστάσεις με όλα τα δικαιολογητικά για την καταβολή τους.
                                                Παρακαλούμε να μας απαντήσετε άμεσα,
1.       Πότε προβλέπεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις;
2.       Για ποιους λόγους υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση καταβολής των αποζημιώσεων; και
3.       Υπάρχει κίνδυνος μη καταβολής των δεδουλευμένων;
                                        Απαιτούμε την άμεση επίλυση του προβλήματος που ταλαιπωρεί εκατοντάδες εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν τα σχολικά έτη 2008 -09 και 2009 -10 στην ΠΔΣ.
           
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


   ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ                     ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τ.Ε.Ε.)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων στο Γυμνάσιο και παραλαμβάνοντας, κατέχοντας το απολυτήριο, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής και συνέχισης της εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.), που αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας (Ν. 1566/1985) και της τεχνικής επαγγελματικής γνώσης, με ειδικότερους σκοπούς:
Ø  Την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών,
Ø  Την μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και την ανάπτυξη των συναφών δεξιοτήτων τους,
Ø  Την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα
Η Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.) παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.).
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑ.Λ.)
Η φοίτηση στα ΕΠΑ.Λ. (ημερήσια) είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄, και Γ΄. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και κύκλους μαθημάτων συναφών επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα του κύκλου που επιλέγουν. Η Β΄ τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β΄ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα των επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα του τομέα που επιλέγουν. Η Γ΄ τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ΄ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα από ομάδα (Α΄ η Β΄) μαθήματα γενικής παιδείας. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. ομάδας Α΄, μετά από συμμετοχή σε ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις, έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν, με ποσοστό, στα Τ.Ε.Ι., ενώ οι ομάδας Β΄ μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων, κοινών με τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.
Στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται, χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, στη Β΄ τάξη οι προαγόμενοι στην Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ., ενώ στη Γ΄ τάξη οι προαγόμενοι στην Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. Οι προαγόμενοι στην Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγράφονται στην Β΄ τάξη του ΓΕ.Λ.
Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, ισότιμο με του Γενικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18Α). Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα:
Ø  Να λάβουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
Ø  Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ø  Να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)


Στο ΕΠΑ.Λ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ λειτουργούν οι παρακάτω κύκλοι – τομείς και ειδικότητες:
Κύκλος Τεχνολογικός
Τομέας Μηχανολογίας
Ειδικότητες
α. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών και
β. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού
Τομέας Οχημάτων
Ειδικότητα
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
Τομέας Ηλεκτρολογίας
Ειδικότητα
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Τομέας Ηλεκτρονικής
Ειδικότητα
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
Κύκλος Υπηρεσιών
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Ειδικότητα
Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος
Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Ειδικότητα
Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Τομέας Πληροφορικής
Ειδικότητα
Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.)
Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄ οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά – επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.
Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται, χωρίς εξετάσεις, οι μαθητές που προάγονται στην Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, ενώ στη Β΄ τάξη οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. Οι απόφοιτοι του Γυμνασίου δεν μπορούν να εγγραφούν στις ΕΠΑ.Σ., θα πρέπει πρώτα να περαιώσουν επιτυχώς την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. (ή του ΓΕ.Λ.).
Στους αποφοίτους της ΕΠΑ.Σ. χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18Α). Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα:
Ø  Να λάβουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
Ø  Να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Οι ΕΠΑ.Σ. δίνουν τη δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν, να ακολουθήσουν, εντός του εκπαιδευτικού συστήματος και στο πλαίσιο της δωδεκάχρονης εκπαίδευσης, ειδικότητες ανάλογες με εκείνες που προσφέρουν τα ΕΠΑ.Λ., καθώς και ειδικότητες που δεν απαιτούν θεωρητική υποστήριξη, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση, ώστε οι απόφοιτοί τους να εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι τεχνίτες.
Στην ΕΠΑ.Σ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ λειτουργούν οι ειδικότητες
         Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας.
         Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
         Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων & Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης.
         Εργαλειομηχανών – CNC.
         Δενδροκομίας.
Αναμένεται, ακόμη η ίδρυση των ειδικοτήτων:
         Βοηθών Φαρμακείων
         Αμπελουργίας –Οινοποιϊας
         Αισθητικής Τέχνης
         Αμαξωμάτων
Παπαβασιλείου Γεώργιος
Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών
Μέλος Δ.Σ. Ε.Λ.Τ.Ε.Ε Χαλκιδικής

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 11 ΜΑΪΟΥ 2011


            Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                  Αθήνα, 4/05/2011
          ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ : 202
Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5238973 - 210 5121399                        ΠΡΟΣ : ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ
6932798177
FAX: 210 5202798  - 210 5121399
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr/


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το ΔΣ της ΟΛΤΕΕ σας ενημερώνει ότι συμμετέχουμε στην 24ωρη Γενική απεργία της ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ στις 11 Μαΐου 2011.

Σας επισυνάπτουμε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΑΔΕΔΥ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ        ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
TETAΡΤΗ 11 MAΪΟΥ 2011

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
τα μέτρα για τη «σωτηρία της πατρίδας» που παρουσιάστηκαν ως μονόδρομος για την «έξοδο» από την κρίση, μια κρίση για την οποία εμείς οι εργαζόμενοι δεν έχουμε καμία ευθύνη, εκτός από κοινωνικά άδικα αποδείχτηκαν και αναποτελεσματικά.

Η κοινωνία οδηγείται στη φτώχεια και την εξαθλίωση
Η ύφεση μεγαλώνει. Η ανεργία έχει πάρει πρωτόγνωρες διαστάσεις. Μισθοί και συντάξεις περικόπτονται, τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα καταργούνται, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν.
Η «συνταγή» που ακολουθούν Κυβέρνηση, ΔΝΤ και Ε.Ε., όχι μόνο δεν αποτελούν «φάρμακο» για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά οδηγούν σε διαιώνιση και μεγέθυνση των προβλημάτων.
Στα πλαίσια αυτών των πολιτικών οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα δημόσια - κοινωνικά αγαθά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο αντιμετωπίζουν μια συνεχή, αδιάκοπη και γενικευμένη επίθεση.

Τα αντιλαϊκά μέτρα δεν έχουν τελειωμό
Το εισόδημά μας μειώθηκε κατά 25%, μέσα από την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού και των επιδομάτων και τα πρόσθετα φορολογικά μέτρα.
Τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα ουσιαστικά καταργούνται. Μειώθηκαν οι συντάξεις, αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας και τα χρόνια υπηρεσίας, διαλύονται τα επικουρικά ταμεία.
Οι απολύσεις εκτάκτων, το πάγωμα των προσλήψεων, ο περιορισμός των δαπανών λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών έχουν οδηγήσει τις Υπηρεσίες σε διάλυση.
Παρά όμως τις αρνητικές επιπτώσεις των αντιλαϊκών μέτρων τα προβλήματα των ελλειμμάτων και του χρέους δεν αντιμετωπίζονται.

Νέα αντιλαϊκά και βάρβαρα μέτρα προωθούνται
Νέο εισπρακτικό πακέτο 76 δις με ορίζοντα τώρα το 2015 προωθεί η Κυβέρνηση για να καλύψει τις μαύρες τρύπες των ελλειμμάτων και του χρέους.
Πενήντα δις θέλει να εξοικονομήσει από το ξεπούλημα των ΔΕΚΟ και της δημόσιας περιουσίας.
Νέες περικοπές εισοδημάτων, κοινωνικών δαπανών και νέα πρόσθετα φορολογικά βάρη προωθούνται.
Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο αποτελούμε και πάλι εύκολο στόχο. Συγχωνεύονται και καταργούνται υπηρεσίες παιδείας, υγείας, οργανικές μονάδες και θέσεις εργασίας.
Προωθείται νέο πάγωμα των προσλήψεων, νέες απολύσεις εκτάκτων, νέες μειώσεις εισοδημάτων μέσα από το νέο μισθολόγιο – «φτωχολόγιο», αλλά και την αύξηση των ωρών εργασίας στο Δημόσιο από 37 ½ σε 40.
Η Κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο τον περιορισμό του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο μέχρι το 2013, κατά 6 δις, περίπου, αδιαφορώντας για τα προβλήματα των εργαζομένων, τη διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών και των δημοσίων κοινωνικών αγαθών και τις αρνητικές επιπτώσεις στον πολίτη.
Τα νέα αντιλαϊκά μέτρα αποτελούν ομολογία αποτυχίας της αδιέξοδης μνημονιακής πολιτικής της Κυβέρνησης και της Τρόικα.
Πέρυσι μας έλεγαν ότι με το πρόγραμμα που ανακοίνωσαν με ορίζοντα το 2013, η χώρα θα σωθεί.
Σήμερα ανακοινώνουν νέα μέτρα και παράταση της λιτότητας και της κοινωνικής βαρβαρότητας μέχρι το 2015.
Αύριο θα προωθήσουν νέα αντιλαϊκά προγράμματα μέχρι το 2020 ή το 2030.
Το σύμφωνο για το ευρώ και την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. με τη διαρκή λιτότητα, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, τον περιορισμό του κοινωνικού κράτους και τη «συνταγματοποίηση» του χρέους, θα αποτελέσουν το άλλοθι για τη συνέχιση της ίδιας αντεργατικής πολιτικής.
Αυτή η νεοφιλελεύθερη και βάρβαρη πολιτική που οδηγεί τους εργαζόμενους και την κοινωνία σε εξαθλίωση προς όφελος των δανειστών και των τραπεζιτών, μας γυρίζει στον προηγούμενο αιώνα.

Δεν πρέπει να περάσει!
Η γενική απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 11 Μάη πρέπει να αποτελέσει ιστορικό σταθμό ενάντια στη νεοφιλελεύθερη αντιλαϊκή πολιτική και ελπιδοφόρο μήνυμα για μια άλλη πολιτική προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της απεργίας, για την επιτυχία την απεργιακών συγκεντρώσεων.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΤΗΝΑΘΗΝΑ 11πμ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ
OΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΟΛΟΙΣΤΗΝΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2011


ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ Π.Δ.Σ. - ΕΚ ΝΕΟΥ


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                Αθήνα, 4/5/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                               Αριθ Πρωτ : 200
Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ                      ΠΡΟΣ :1)ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 5238973   - 210 5121399                 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
       κα Άννα Διαμαντοπούλου
ΚΙΝ :  6932798177                                            2)ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
FAX: 210 5202798   - 210 5121399                 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                                                   κα Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

‟ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΕ ΞΕΝΑ ΚΟΛΛΥΒΑ”
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

          Πέρασαν τρία σχολικά έτη 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, στο διάστημα αυτό άλλαξαν τρεις Υπουργοί Παιδείας (Ε. Στυλιανίδης, Α. Σπηλιωτόπουλος, Α. Διαμαντοπούλου) δυο διαφορετικών κυβερνήσεων, δύο διαφορετικών κομμάτων (Ν.Δ, ΠΑΣΟΚ).
Στα χρόνια αυτά υλοποιήθηκε με αρκετή επιτυχία το πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) σύμφωνα με τις εγκυκλίους που υπέγραψαν οι παραπάνω υπουργοί, όμως οι εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που οργάνωσαν, λειτούργησαν και στήριξαν σε καθημερινή βάση το πρόγραμμα ΠΔΣ σε ώρες εκτός του κανονικού ωρολογίου προγράμματος με την ιδιότητα του σχεδιαστή – αξιολογητή, δεν αποζημιώθηκαν ακόμη για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν.
          Οι υπουργοί παιδείας στην υπόθεση αυτή είναι δυστυχώς έκθετοι απέναντι στους εκπαιδευτικούς γιατί έκαναν κατά το λαό ‟Μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα”, αφού με τις εγκυκλίους και μόνο που υπέγραψαν, λειτούργησαν για δύο σχολικά έτη το πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) με εκατοντάδες τμήματα και χιλιάδες μαθητές, χωρίς όμως έξοδα και αμοιβές για τους εκπαιδευτικούς σχεδιαστές – αξιολογητές.
          Οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν στην Π.Δ.Σ ως αξιολογητές – σχεδιαστές και καταχωρητές,
Περιμένουν από την Υπουργό Παιδείας τη δικαίωσή τους.
Περιμένουν να αποζημιωθούν για την παρεχόμενη εργασία τους.
Περιμένουν επιτέλους την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της πολιτικής ηγεσίας τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ                     ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ